Čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky

Hledáte čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření pro Finanční úřad? Tedy čestné prohlášení, abyste získali daňové zvýhodnění z hypotéky? My jsme pro Vás připravili několik informací o tom, proč je čestné prohlášení třeba, kdy ho můžete použít a online vzor ke stažení ve formátech .doc, .docx, .pdf. Také máme pro Vás odkazy na další čestná prohlášení týkající se finančního úřadu a to slevy na dítě + čestné prohlášení o společné domácnosti.

Čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky, úvěru ze stavebního spoření nebo úvěru na bydlení – důvod sepsání

Čestné prohlášení, že neuplatňuji slevu za úroky z hypotéky se využije především v případech, kdy se úvěrové smlouvy účastní více osob a chcete odpočet uplatnit pouze u jedné z nich (kompletní znění zákona je na konci stránky).

Když se smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby (hypotéka, úvěr ze stav spoření atd.) účastní více osob, mohou se rozdělit buď rovným dílem, nebo přenechat celý odpočet jednomu člověku – pak potřebujete čestné prohlášení!

Podmínkou, abyste si mohli uplatnit úroky z úvěru v daňovém přiznání, je třeba, aby se objekt užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.
Maximální výše odpočtu: Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč (platí i v roce 2019 a 2020). Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Další vhodné vzory

Při podávání daňového přiznání, nebo zúčtování daně u zaměstnavatele se Vám můžou hodit tyto další vzory:

Čestné prohlášení daňové zvýhodnění hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření – vzor

Níže naleznete ukázku formuláře čestného prohlášení o převedení nároku na uplatnění odpočtu úroků z úvěru na jednu osobu. Tento vzor si můžete vytisknout, nebo si rovnou stáhněte vzor ve formátu .doc, .docx nebo .pdf níže!

Chceteli si přečíst více o tom, jak psát čestná prohlášení pokračujte sem.

Formulář čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky

Čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky pdf ke stažení

Čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky word doc ke stažení

Čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky word docx ke stažení

čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky
čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky

Máte nějaký dotaz? Napište nám dolů do komentářů!

Kompletní znění vybraného paragrafu ze zákona o dani z příjmu týkajícího se našeho tématu

(3) Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření,4a) úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů, jakož i úvěru poskytnutého stavební spořitelnou,56) bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem, a použitým na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, prováděnou v rámci činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo pro účely nájmu. Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, nebo změna stavby,

b) koupě pozemku, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),

c) koupě

1. bytového domu,

2. rodinného domu,

3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,

4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,

e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,

g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,

h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.

Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba podle písmen a) až h) nebo její část k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo k nájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.

(4) V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a) až c) a e), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a) až c) vlastnil a předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a), c) a e) užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů a v případě výstavby, změny stavby nebo koupě rozestavěné stavby užíval předmět bytové potřeby k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů po splnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem pro užívání staveb.63) Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. b), u něhož nebude splněna podmínka zahájení výstavby bytové potřeby do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl v příslušných letech z důvodu zaplacených úroků z úvěrů základ daně snížen. V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období. Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. d), f), g), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy poplatník byt v nájmu nebo v užívání, jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinný dům nebo bytový dům získaný podle odstavce 3 písm. d), f), g) užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně podle odstavce 3 ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Párty obchod Pardubice

Čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky
5 (100%) 2 hlasů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *